AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Secretaría Xeral de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento

Segundo o Real Decreto 342/2012, do 10 de febreiro, polo que se desenvolve a estrutura básica do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, a Secretaria Xeral de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (SGCID) asiste ao Secretario de Estado de Cooperación Internacional e para Iberoamérica na formulación, dirección, execución, seguimento e avaliación da política de cooperación internacional para o desenvolvemento e a coordinación da acción cultural exterior.

Á SGCID corresponde: a elaboración do Plan Director da Cooperación Española (cuadrienal), e a planificación anual para a súa aplicación. A elaboración e seguimento das políticas sectoriais e transversais de desenvolvemento e das estratexias bilaterais e multilaterais, de acordo cos principios internacionais de eficacia da axuda.

Corresponde tamén participar en coordinación cos órganos da Administración Xeral do Estado que teñan competencias atribuídas nesta materia na elaboración, coordinación e seguimento da política española nas organizacións e iniciativas multilaterais de desenvolvemento, particularmente na Unión Europea, o sistema de Nacións Unidas (ONU), a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE) e o G-20.

Tamén lle corresponde a análise e contribución á elaboración das propostas de financiamento aos organismos multilaterais de desenvolvemento, en coordinación con outras unidades do Departamento, coa Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento e con outros Departamentos ministeriais con competencias na materia. Participar nos foros internacionais sobre a eficacia e calidade da axuda ao desenvolvemento, como o Comité de Axuda ao Desenvolvemento (CAD) da OCDE. Impulsar políticas para o desenvolvemento no conxunto das Administracións Públicas, sen prexuízo das competencias correspondentes a outros Departamentos ministeriais. Impulsar a educación, a investigación e os estudos sobre e para o desenvolvemento e a coordinación de actores no ámbito da cooperación ao desenvolvemento. Por outra parte tamén é competencia da SGCID a execución do seu orzamento en coordinación coas unidades de la Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID) con competencias en materia de xestión dos correspondentes instrumentos financeiros. Desenvolver os labores do cómputo e seguimento da axuda oficial ao desenvolvemento de España, así como a comunicación dos datos ao CAD da OCDE.

A programación, coordinación e seguimento da avaliación das estratexias, instrumentos, intervencións, programas e proxectos de cooperación internacional; a emisión de recomendacións para a mellora das intervencións, a xestión do coñecemento e a publicación dos informes de avaliación: o fortalecemento do sistema de avaliación da cooperación española e o fomento da cultura de avaliación entre os actores do sistema

A relación cos órganos consultivos e de coordinación da cooperación española tamén é responsabilidade da SGCID.

Da SGCID dependen a Subdirección Xeral de Políticas de Desenvolvemento, a División de Avaliación de Políticas para o Desenvolvemento e Xestión do Coñecemento e as Áreas de Traballo de Planificación e Políticas de desenvolvemento a través do seu Gabinete.