AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Promover os dereitos das mulleres

Retrato dunha muller africana centrado na súa mirada, vai cuberto cun pano azul

 

A igualdade de xénero é un dos obxectivos de desenvolvemento fundamentais da Cooperación Española porque a feminización da pobreza e a discriminación contra as mulleres segue sendo universal e incuestionable, malia os avances acadados durante as últimas décadas na aplicación do Comité para a Eliminación da Discriminación da Muller (CEDAW), a Plataforma de Acción de Beijing ou a Resolución 1325 de Nacións Unidas “Mulleres, seguridade e paz”, como piares de referencia para reducir a brecha de desigualdade no mundo. 

A desigualdade vese agravada por índices de iniquidade alarmantes, cando se producen situacións de discriminación dobre ou múltiple en que a discriminación por xénero se combina con outras formas de discriminación como a orixe racial ou étnica, relixión ou conviccións, orientación ou identidade sexual, idade, discapacidade ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social, polo que adquire un carácter multidimensional que ha de abordarse de xeito transversal en todos os obxectivos de desenvolvemento.

Por outra parte a crise económica ten un impacto especialmente negativo para as mulleres, en termos de acceso efectivo a recursos e a dereitos fundamentais.

A axenda internacional das mulleres, establecida nas diferentes conferencias de Nacións Unidas e nos acordos da UE, marca unha folla de ruta a seguir, na que a igualdade de xénero se configura como requisito ineludible para o desenvolvemento, a democracia e a paz. Así, coa finalidade de garantir a continuidade e a consolidación do enfoque de xénero como sinal de identidade da Cooperación Española.

Gráfico explicativo das estratexias e liñas de actuación da estratexiaEstrategia de Género en DesarrolloPlan de Acción de Mujeres y Construcción de PazPlan Sectorial de Género

O labor da Secretaría Xeral de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento.

1. Avanzar na transversalización do enfoque GED e EBDH no sistema da Cooperación Española

 • Darase cumprimento desta orientación nos documentos de definición de políticas e de planificación do cumprimento e, en concreto, na axenda internacional e na metodoloxía MAP e PO.
 • Actualización da posición española sobre desigualdades e xénero na Axenda Post 2015: España defende nos foros internacionais a dobre estratexia específica e transversal do tema de xénero na definición da axenda Post 2015 en reunións de ODS e ODM ao longo do ano 2014, nos foros de NNUU, UE e o CAD).
 • En coherencia de políticas para cumprimento da Lei de Igualdade entre mulleres e homes, achegas da política de desenvolvemento a Informes nacionais como Plan da Resolución 1325, Plan nacional de Trata e explotación sexual, Plan de acción de igualdade en sociedade da información, e outros documentos de ODH.  E achegas ao Plan Estratéxico de Igualdade de Oportunidades 2014-2016. Cumprimento do Plan de Traballo do Grupo de Xénero do Consello.
 • Deseño e Implementación do Plan de Traballo da Rede de expertas de xénero das OTC da Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento (AECID), Celebracións de 25 anos de AECID sobre Xénero en CFCE Colombia (marzo), celebracións AECID (sede e OTC): 8 de marzo e 25 de novembro.
 • Adaptación do documento sectorial de Xénero AECID a Estratexia de Xénero e Desenvolvemento e orientación V do IV Plan Director. Aplicación e seguimento do Plan de acción de Mulleres e construción de paz.
 • Directrices específicas sobre xénero (incluído GBV) en Acción Humanitaria.
 • Rematará a elaboración da Guía de Transversalización de Xénero para orientar as súas actuacións.
 • Transversalidade na política de avaliación: Seguimento transversalidade GED e EBDH en Política de Avaliación e Plan bienal de avaliacións (ONU Mulleres Mopan, Plan de Xénero da UE, Programas conxuntos de xénero de NN.UU).
 • Seguimento e rendición de cantas de fondos multilaterais entregados durante os anos anteriores polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (MAEC) e AECID a UN-Instraw, UNIFEM, FNUAP e ONU Mulleres.
 • Definición da posición sobre desigualdades e xénero en Axenda post 2015, Foros de NNUU, Grupo de expertas da UE e Rede de xénero do Comité de Axuda ao Desenvolvemento, Gendernet.
 • Coordinación co Ministerio de Saúde e Servizos Sociais e Igualdade (MSSSSI) e constitución Grupo de traballo de Xénero do Consello; Harmonización de actores en canto a enfoques e participación en conferencias e encontros dos actores.

2. Liñas para a igualdade formal. Liñas para a igualdade real

 • Na xestión apoio a programas e proxectos multilaterais, e bilaterais sobre adecuación lexislativa a marco normativo internacional en GED, EBDH e programas e políticas de xénero para a gobernabilidade e cohesión social, rexionais, nacionais e locais. Por exemplo, en Multilateral:  Novos Marcos de Asociación Estratéxica con ONU Mulleres 2014-2016 e FNUAP, “Guía de integración de Aspectos sociais e de xénero en proxectos rurais de Auga e Saneamento” Fondo de Auga FCAS e BID. E, seguimento do Programa Masar.

3. Liñas específicas para o empoderamento das mulleres que sofren as peores formas de violencia e discriminación

 • Liñas específicas para paliar as peores formas de violencia e discriminación contra as mulleres e nenas: Priorizando neste ano iniciativas de violencia contra as mulleres, construción de paz e acción humanitaria: Proxectos de ONU Mulleres cidades seguras en Filipinas e Países árabes, e con FNUAP sobre MGF.
 • Proxectos e Convenios específicos de xénero de AECID para 2014 en temas como violencia de xénero, empoderamento económico e político.
 • Definición transversalidade de xénero en Estratexia de infancia (en elaboración) e en documentos de posición acerca de desigualdades sobre mulleres e nenas con minusvalidez.
 • Como iniciativas multilaterais específicas: Apoio a aprendizaxes de xénero en Fondo de xénero do BM, difusión de resultados de xanela de xénero de Fondo ODM e Fondo de Igualdade en side event CSW.
 • En execución: Fondo de igualdade de xénero de ONU Mulleres e finalización de programas específicos de AECID e do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (MAEC) do organismo financiados pola Cooperación española.
 • Fortalecemento de organizacións e redes de mulleres da sociedade civil, para avanzar na definición da Axenda Post 2015 cara a setembro e xestión do coñecemento.
 • Estratexia de comunicación de ONU Mulleres.