AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Órganos consultivos

Bandeiras das Comunidades Autónomas, actores da Cooperación Española, na porta do Senado

Os órganos consultivos e de coordinación de cooperación para o desenvolvemento son:

  • O Consello de Cooperación para o Desenvolvemento.
  • A Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento.
  • A Comisión Interministerial para a Cooperación ao Desenvolvemento.

O Consello de Cooperación para o Desenvolvemento: é o órgano consultivo da Administración Xeral do Estado e de participación na definición da política de cooperación internacional para o desenvolvemento. No Consello de Cooperación ao Desenvolvemento, ademais da Administración, participan os axentes sociais, expertos, organizacións non gobernamentais especializadas e institucións e organismos de carácter privado presentes no campo da axuda ao desenvolvemento.

Entre as súas funcións pódense sinalar: o sometemento a informe previo do Consello dos anteproxectos de lei e calquera outras disposicións xerais da Administración do Estado que regulen materias concernentes á cooperación para o desenvolvemento, a información da proposta de Plan Director e o coñecemento dos resultados da avaliación da cooperación, entre outras. A Comisión Interterritorial de Cooperación para o Desenvolvemento: é o órgano de coordinación, concertación e colaboración entre as Administracións públicas que conta coa presenza das Comunidades Autónomas, Entidades locais ou daquelas instancias de coordinación supramunicipal en quen estes expresamente deleguen. As súas funcións diríxense a promover obxectivos de coherencia, complementariedade, eficacia e eficiencia na identificación, formulación e execución de programas e proxectos de cooperación ao desenvolvemento e a participación na formación do Plan Director entre outros.

A Comisión Interministerial para a Cooperación ao Desenvolvemento: é o órgano de coordinación técnica interdepartamental da Administración Xeral do Estado en materia de cooperación para o desenvolvemento.