AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

No terreo

Dúas mulleres e unha nena nos Andes

 

A axuda xestionada pola Cooperación Española ten como finalidade última a mellora da vida de millóns de persoas. Para iso toda a planificación de políticas, plans e liñas de actuación ten como obxectivo conseguir uns resultados de desenvolvemento, que implica que en cada un dos Marcos de Asociación País se están a definir os resultados de desenvolvemento que quere conseguir a Cooperación Española, aliñándose coas prioridades e plans de goberno nacionais e en coherencia co Plan Director. Todas as liñas de traballo e os resultados de desenvolvemento están nos documentos MAP. Nesta táboa expoñemos como se están a aplicar as orientacións e en que países de asociación, tendo en conta só aqueles que asinaron MAP en 2013 no marco do IV Plan Director e aqueles que está previsto que o fagan nos primeiros meses do 2014 e cuxo documento e negociación xa está moi avanzado.

É necesario ter en conta que, seguindo a Metodoloxía MAP, son transversais: xénero, medio, dereitos humanos e diversidade cultural.

ORIENTACIÓNS ESTRATÉXICAS 2013-2016

 
LIÑAS DE TRABALLO
PAÍSES

1. Consolidar os procesos democráticos e o Estado de dereito

 • Impulso da calidade da democracia
 •  Fortalecemento da estrutura e xestión do sector público
 •  Estado de Dereito e a garantía dos Dereitos Humanos
 • Marrocos, Mauritania, Mozambique, Rep. Dominicana, Senegal
 • Filipinas, Marrocos, Mauritania, Mozambique, Rep. Dominicana, Senegal
 • Filipinas, Guatemala, Marrocos, Mauritania
2. Reducir as desigualdades e a vulnerabilidad á pobreza extrema e ás crises
 • Políticas de prevención
 • Programas de protección social
 • Unha alimentación suficiente e axeitada para a crise
 • Cuba, Filipinas, Mozambique
 • Guatemala, Senegal
3.Promover oportunidades económicas para os máis pobres
 • Desenvolvemento rural e territorial, e a agricultura como sector clave
 • Crecemento económico inclusivo e sostible
 • Cuba, Mauritania, Mozambique, Senegal
 • Filipinas, Marrocos, Rep. Dominicana
4. Fomentar sistemas de cohesión social, salientando os servizos sociais básicos
 • Dereito humano a unha educación básica de calidade para todos e todas
 • Políticas públicas que garantan o dereito humano á alimentación
 • O dereito humano á auga e o saneamento básico
 • Marrocos, Mauritania, Mozambique
 • Cuba, Marrocos, Rep. Dominicana
 • Cuba y Rep. Dominicana
 • Senegal, Guatemala
5. Promover os dereitos das mulleres e a igualdade de xénero
 • Avanzar na transversalización do enfoque GED e EBDH no sistema da Cooperación Española
 • Liñas para a igualdade formal. Liñas para a igualdade real
 • Liñas específicas para o empoderamento das mulleres que sofren as peores formas de violencia e discriminación
 • Filipinas, Marrocos, Mauritania, Senegal
 • Cuba
 • Cuba, Guatemala
6. Mellorar a provisión de Bens Públicos Globais e Rexionais
 • Desenvolvemento sostible e medio ambiente
 • Paz e seguridade
 • Estabilidade económica e financeira internacional
 • Saúde global
 • A diversidade das expresións culturais
 • Cuba, Filipinas, Mauritania, Mozambique, Rep. Dominicana
 • Cuba, Filipinas, Rep. Dominicana
7. Responder ás crises humanitarias con calidade
 • Impulso da protección das vítimas e da aplicación do DIH
 • Promoción da protección do espazo humanitario
 • Aumentar a participación na HERID
 
8. Construír unha cidadanía global comprometida co desenvolvemento
 • Reforzo dos procesos de educación para o desenvolvemento
 • Fortalecemento do traballo en rede e de coordinación e complementariedade entre actores
 • Fomento da cultura avaliativa da educación para o desenvolvemento
 

 

A axuda xestionada pola Cooperación Española ten como finalidade última a mellora da vida de millóns de persoas. Para iso todo o sistema de fluxos, obxectivos, plans, políticas e liñas de actuación ten a súa realización práctica nos programas e proxectos que se xestionan e executan no terreo. A cooperación española está comprometida coa mellora da eficacia da súa axuda e un elemento clave desta eficacia é a transparencia que garanta o acceso á información.

Así, despréganse a continuación os programas e proxectos dunha serie de actores do sistema de cooperación española:

 

Para saber máis