AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Como traballamos

Cooperante española sentada cuns nenos asiáticos en mesas dun colexio

 

Cooperación Española está firmemente comprometida coa mellora do impacto da súa actuación e ao mesmo tempo coa construción e fortalecemento dun perfil propio que o distinga doutros doadores.

Para iso, non só está a introducir algúns aspectos novidosos que a sitúan no camiño dunha cooperación moderna que responde máis eficazmente aos desafíos do desenvolvemento, seguindo os pasos doutros doadores do noso ámbito, senón que ademais, debe realizar unha aposta decidida por aspectos apenas abordados ata agora como a introdución dunha cultura de aprendizaxe e a xestión do coñecemento, a transparencia e a rendición de contas. O avance nestes ámbitos permitirá ir tendo evidencias que melloren a toma de decisións estratéxicas e o proceso de planificación avanzando cara a unha xestión orientada a resultados do desenvolvemento. Todo iso sentará as bases institucionais para asegurar o sostemento da axenda de eficacia e calidade e a ampliación continua do seu alcance, sendo un medio complementario para incrementar a eficacia da axuda o principio de coherencia de políticas para o desenvolvemento (CPD) que pretende precisamente xerar sinerxías entre as políticas máis alá da cooperación e os obxectivos de desenvolvemento.

A continuación, neste bloque descríbense máis en detalle estes aspectos.