AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Canalización da Axuda Oficial ao Desenvolvemento

Recoñécese como Entidade Canalizadora á primeira entidade ou organización que recibe os fondos, sexa ela ou outra entidade socia quen realice logo o proxecto ou o programa.

A axuda ao desenvolvemento, pode canalizarse a través de axencias gobernamentais, Organizacións Non Gobernamentais (ONG), universidades, sociedade civil, empresas, etc., ou a través de institucións internacionais denominadas Organismos Multilaterais de Desenvolvemento (OMUDES). As primeiras é o que chamamos a axuda bilateral, e as vinculadas a OMUDES serían a axuda Multilateral ou Multibilateral.

Gráfico sobre a distribución da canalización de AOD en 2013: Multilateral 55%, Bilateral Directa 42%, Bilaterial vía OMUDES 3%No ano 2013, canalizouse o mesmo porcentaxe de axuda de forma bilateral (bilateral máis multibilateral) como multilateral. Por outro lado, o volume de axuda canalizado a través de OMUDES acadou o 56% (parte desta axuda é multilateral e outra parte é multibilateral) cumprindo o compromiso formulado a ese respecto no IV Plan Director

A Axuda Oficial ao Desenvolvemento (AOD) española bilateral non canalizada vía OMUDES apóiase principalmente en institucións públicas, e ONG e sociedade civil para executarse. Dentro das institucións do sector público, máis de dous terzos das axudas son canalizadas por entidades públicas españolas e, o resto por institucións públicas de países socios en desenvolvemento. No caso das ONG, a maior parte da axuda canalízase a través das Organizacións Non Gobernamentais de Desenvolvemento (ONGD) españolas. A AOD bilateral restante, un 10% no ano 2013, concéntrase en Universidades públicas, partenariados públicos-privados e, entidades con ánimo de lucro.

As OMUDES son institucións internacionais ás que realizan contribucións os países doadores para a realización de programas de desenvolvemento. Estas contribucións poden realizarse ao orzamento xeral, considerándose entón multilaterais, ou a fondos e programas concretos, que se consideran multibilaterais

As Nacións Unidas, son un referente fundamental dentro da cooperación para o desenvolvemento a nivel internacional. A Cooperación Española (CE), co fin de mellorar a concentración, a eficacia, a responsabilidade mutua e a participación, tal e como recolle o IV Plan Director, está a desenvolver unha serie de Marcos de Asociación Estratéxicos (MAE) con distintas institucións multilaterais. 

Gráfico da distribución da canalización da axuda bilateral: Sector Público 54%, ONGDs e Sociedade Civil 34%, Partenariados e Redes 1%, Outras entidades 11%Os primeiros MAE que se están a redactar toman como base o compromiso da Cooperación Española coas axencias de NNUU, dando prioridade ao traballo con Fondo das Nacións Unidas para a Infancia (UNICEF), Programa das Nacións Unidas para o Desenvolvemento (PNUD), Fondo de Poboación das Nacións Unidas (FNUAP), e ONU-Mulleres. O Programa Mundial de AlimentosOCHAAlto Comisionado das Nacións Unidas para os Refuxiados (ACNUR), Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), Fondo Internacional de Desenvolvemento Agrícola (FIDA), Organización Mundial da Saúde (OMS/OPS) son outras das axencias ou programas priorizados pola Cooperación Española, que tamén traballa con outros organismos como son a Organización Internacional do Traballo (OIT), Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) ou Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura (UNESCO) entre outros.

Para a AOD multilateral, ao tratarse de achegas ao orzamento xeral dunha institución ou organismo non podemos detallar a que sectores ou países destínase a axuda. É un apoio xeral ao organismo e os seus plans de desenvolvemento. España como membro da Unión Europea, contribúe ao Fondo Europeo de Desenvolvemento (FED) así como á Comisión Europea para o seu programa de Axuda para o Desenvolvemento. Tamén realiza contribucións ao orzamento xeral de Nacións Unidas así como a outros OMUDES.

Gráfico da distribución da AOD entre os diferentes OMUDES: ONG Internacional 6,9%, Nacións Unidas 73,7%, Unión Europea 0,01%, Fondo Monetario Internacional 1%, Bancos Rexionais de Desenvolvemento 0,01%, Outros Organismos Multilaterais 19,3%.

 

Para saber máis