AVISO: Os contidos desta páxina web están en proceso de actualización

Aviso legal

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO PORTAL

O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación (MAEC) infórmalle que o acceso e uso da páxina web www.cooperacionespañola.es, .com, .org e www.cooperacionespanola.es, .com e .org e todos os subdominios e directorios incluídos baixo esta, así como os servizos ou contidos que a través del se poden obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puideran precisar da aceptación dunhas Condicións Xerais adicionais.

Por iso, se as condicións xerais detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, pregamos non faga uso deste Portal, xa que calquera uso que faga deste ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación dos termos legais recollidos neste texto.

O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación resérvase o dereito a realizar cambios no Portal sen previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar e engadir ou eliminar os contidos deste ou do seu deseño. Os contidos e servizos que ofrece o Portal actualízanse periodicamente. Debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recollidos no Portal.

As condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que o invitamos a que revise estes termos cando visite de novo o Portal. O Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas nos enderezos URL antes mencionados, en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes. En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderán ser alegadas en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade ningunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos imprimidos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento es el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN y con domicilio social en Plaza de la Provincia 1, 28012, Madrid (en adelante, MAEC).
El MAEC ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpd@maec.es
¿Cómo obtenemos sus datos personales?
Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre las fuentes de las cuales proceden sus datos personales y la tipología de datos personales tratados por el MAEC:
a) Fuentes de las que proceden los datos personales.
• Aportados por Vd. en las relaciones que entabla con el MAEC, a través de su registro en la página web de la Cooperación española (www.cooperacionespanola.es)
a) Tipologías de datos personales.
• Datos identificativos.
• Datos de características personales.
• Datos académicos y profesionales.
• Detalles de empleo.
¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales?
En el MAEC tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación:
• Recibir a través de su correo electrónico información de las actividades, boletín, agendas, noticias de COOPERACIÓN ESPAÑOLA
¿Cuál es la legitimación del MAEC para el tratamiento de sus datos?
La base para el tratamiento de sus datos personales se encuentra el interés legítimo, el cumplimiento de una obligación legal y el propio consentimiento del titular de los datos.
La base para el tratamiento de sus datos personales se del titular de los datos.
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
El MAEC conservará sus datos personales durante la vigencia de la relación entablada, es decir, para la para alcanzar la finalidad de tratamiento perseguida.
Posteriormente, siempre que Vd. no haya ejercitado su derecho de supresión, serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en cada caso concreto, teniendo en cuenta la tipología de datos, así como la finalidad del tratamiento.
Puede solicitar más información sobre los plazos de conservación de datos aplicados en el MAEC  poniéndose en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, a quien puede contactar en dpd@maec.es
¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento que hacemos de sus datos?
El MAEC le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por el MAEC.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso el MAEC únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.
Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por el MAEC. En ese caso, el MAEC cesará en el tratamiento de los datos personales, salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para un tercero determinada información derivada de la relación formalizada con el MAEC.
Vd. podrá ejercer tales derechos mediante:
• Escrito dirigido al MAEC, Serrano Galvache, 26 , 28033, Madrid.
• Mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico info@cooperacionespanola.es
En ambos supuestos, se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente, por las dos caras.
El MAEC le facilitará la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
Vd. podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Vd. podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de datos. No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, quien revolverá la reclamación en el plazo máximo de dos meses.


-
O USUARIO

O USUARIO comprométese a utilizar o Portal, os Servizos, os Contidos e estas Condicións Xerais de conformidade coa lei, a moral, os bos costumes e a orde pública.

Obrígase a usar o Portal, os Servizos e os Contidos de forma dilixente, correcta e lícita e, en particular, comprométese a absterse de:

1. Reproducir ou copiar, distribuír, permitir o acceso do público a través de calquera modalidade de comunicación pública, transformar ou modificar os Contidos, a menos que, se conte coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido;

2. Suprimir, eludir ou manipular o "copyright" e demais datos identificativos dos dereitos dos seus titulares incorporados aos Contidos, así como os dispositivos técnicos de protección, ou calesquera mecanismos de información que puideren conter os Contidos.

Propiedade Intelectual e Industrial

Os elementos desta Web: texto, imaxes, marcas, gráficos, logotipos, botóns, arquivos de software, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus contidos, encóntranse protexidos polas leis sobre Propiedade Intelectual e Industrial, quedando prohibida a súa reprodución, distribución, comunicación pública e transformación, salvo para uso persoal e privado.

Así mesmo, queda prohibida a reprodución, retransmisión, copia, cesión ou radiodifusión, total ou parcial, da información contida nestas páxinas, calquera que fose a súa finalidade e o medio utilizado para iso.

Mediante a aceptación destas condicións, o Usuario que introduza recensións ou comentarios no PORTAL, acepta ceder ao MAEC o dereito non exclusivo, exento de dereitos de autor, perpetuo, irrevogable e totalmente transferible a terceiros, a utilizar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear produtos derivados, distribuír e exhibir as devanditas recensións e comentarios en todo o mundo e en calquera medio de comunicación. Tamén concederá ao MAEC o dereito a usar o nome que acompañe á devandita recensión ou comentario, en caso de habelo, en relación coa devandita recensión ou comentario.

O Consello Editorial do Portal da Cooperación Española resérvase o dereito a retirar contido publicado no taboleiro de anuncios se o considera conveniente.

Cookies

Portal da Cooperación Española utiliza "cookies".

As "cookies" utilizadas no sitio web teñen, en todo caso, carácter temporal e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as "cookies" para recoller información de carácter persoal.

Modificacións

Co fin de mellorar as prestacións do sitio web, o Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación resérvase o dereito a modificar ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas e servizos do sitio web.

Así mesmo resérvase o dereito de modificar en calquera momento as presentes condicións de uso así como calesquera outras condicións particulares.

Hiperenlaces

Os hiperenlaces contidos no sitio web do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación poden dirixir a páxinas web de terceiros. O Ministerio non asume ningunha responsabilidade polo contido, informacións ou servizos que puidesen aparecer nos devanditos sitios, que terán exclusivamente carácter informativo e que en ningún caso implican relación ningunha, entre o Ministerio e ás persoas ou entidades titulares de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Menores de idade

Queda prohibido o acceso e uso do portal aos menores de idade sen o consentimento expreso dos seus pais, o MAEC non se responsabiliza da veracidade e exactitude dos datos enchidos polo USUARIO e polo tanto non pode constatar a idade destes.

O MAEC recorda aos usuarios maiores de idade que teñan o seu cargo menores que será da súa exclusiva responsabilidade determinar que servizos e/ou contidos son ou non apropiados para a idade destes últimos.
Tamén lles informa que existen programas informáticos que permiten filtrar e bloquear o acceso a determinados contidos e servizos, de tal forma que os pais, por exemplo, poden decidir cales son os contidos e servizos do Portal aos que os seus fillos poden ter acceso e cales non.

Responsabilidade

O MAEC non se fai responsable baixo ningún concepto por ningún tipo de dano que puidesen ocasionar os Usuarios á presente páxina Web, ou a calquera outra, polo uso ilegal ou indebido desta, ou dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela.

Lei e Xurisdición aplicable

A lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este Aviso Legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos do presente Portal, será a lei española.

Para a resolución de calquera conflito que poida xurdir con ocasión da visita ao Portal ou do uso dos servizos que nel se poidan ofertar, o MAEC e o Usuario acordan someterse aos Xuíces e Tribunais de domicilio do Usuario, sempre que este estea situado en todo o territorio español.