OHARRA: web orrialde honetako edukiak eguneratzen ari dira.

Lege-oharra

ATARIA ERABILTZEKO BALDINTZA OROKORRAK

Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako Ministerioak (MAEC) honen bidez jakinarazten dizu www.cooperacionespañola.es, .com, .org eta www.cooperacionespanola.es, .com eta .org webguneetara eta haien azpidomeinu eta direktorio guztietara eta horien bidez eskura daitezkeen zerbitzu eta edukietara sartzeko eta horiek erabiltzeko, Lege-ohar honetan adierazitako baldintzak bete behar direla eta horrez gain, zerbitzu edo eduki horietarako batzuetara sartzeko edo horiek erabiltzeko, baliteke Baldintza Orokor gehiago ere bete behar izatea.

Horregatik, Lege-ohar honetan zehaztutako baldintza orokorrekin ados ez bazaude, ez erabili atari hau, atari hau edota bertako zerbitzu eta edukiak erabiltzeak testu honetan adierazitako legezko baldintzak onartzea ekarriko baitu.

Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako Ministerioak eskubidea du atarian aurrez jakinarazi gabe aldaketak egiteko, edukietan edo diseinuan eguneratzeak, zuzenketak, aldaketak, gehitzeak edo ezabatzeak egiteko. Atariko edukiak eta zerbitzuak eguneratu egingo dira aldizka. Informazioa berehala eguneratzen ez denez, atariko informazioa, zerbitzuak eta edukiak indarrean daudela eta zehatzak direla egiaztatzeko gomendatzen dizugu.

Ohar honetan adierazitako baldintzak eta zehaztapenak aldatu egin daitezke, beraz, komeni da atarira berriro sartzen zarenean baldintzak berrikustea. Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako Ministerioak ez ditu bere gain hartuko lehen aipatutako ULR helbideetan dauden tresnak eta informazioak erabiltzetik sor daitezkeen kalte-galerak, administrazio-prozedurak abiaraztearen, garatzearen edo horien emaitzen inguruko erabakiak hartzeari lotuta. Erabaki horiek egiaztatu egin behar dira dagozkion zentro, erakunde edo sailetan. Nolanahi ere, webgune honetako informazioa eta edukiak ezingo dira Administrazio Publikoaren aurkako prozesuetan alegatu eta ez dugu erantzukizunik hartuko dagokion Administrazioaren dokumentu idatzien eta orri hauen argitalpen elektronikoaren artean sor litezkeen bat ez etortzeetan.

PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento es el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN y con domicilio social en Plaza de la Provincia 1, 28012, Madrid (en adelante, MAEC).

El MAEC ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpd@maec.es

¿Cómo obtenemos sus datos personales?

Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre las fuentes de las cuales proceden sus datos personales y la tipología de datos personales tratados por el MAEC:

a) Fuentes de las que proceden los datos personales.

• Aportados por Vd. en las relaciones que entabla con el MAEC, a través de su registro en la página web de la Cooperación española (www.cooperacionespanola.es)
a) Tipologías de datos personales.

• Datos identificativos.

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

• Detalles de empleo.

¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales?

En el MAEC tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación:

• Recibir a través de su correo electrónico información de las actividades, boletín, agendas, noticias de COOPERACIÓN ESPAÑOLA

¿Cuál es la legitimación del MAEC para el tratamiento de sus datos?

La base para el tratamiento de sus datos personales se encuentra el interés legítimo, el cumplimiento de una obligación legal y el propio consentimiento del titular de los datos.

La base para el tratamiento de sus datos personales se del titular de los datos.

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?

El MAEC conservará sus datos personales durante la vigencia de la relación entablada, es decir, para la para alcanzar la finalidad de tratamiento perseguida.

Posteriormente, siempre que Vd. no haya ejercitado su derecho de supresión, serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en cada caso concreto, teniendo en cuenta la tipología de datos, así como la finalidad del tratamiento.

Puede solicitar más información sobre los plazos de conservación de datos aplicados en el MAEC  poniéndose en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, a quien puede contactar en dpd@maec.es

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento que hacemos de sus datos?

El MAEC le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por el MAEC.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso el MAEC únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.

Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por el MAEC. En ese caso, el MAEC cesará en el tratamiento de los datos personales, salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para un tercero determinada información derivada de la relación formalizada con el MAEC.

Vd. podrá ejercer tales derechos mediante:

• Escrito dirigido al MAEC, Serrano Galvache, 26 , 28033, Madrid.

• Mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico info@cooperacionespanola.es

En ambos supuestos, se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente, por las dos caras.

El MAEC le facilitará la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.

Vd. podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Vd. podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de datos. No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, quien revolverá la reclamación en el plazo máximo de dos meses.

-
ERABILTZAILEA

ERABILTZAILEAK konpromisoa hartzen du Ataria, Zerbitzuak, Edukiak eta Baldintza Orokor hauek legea, morala, ohitura onak eta ordena publikoa betez erabiltzeko.

Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du Ataria, Zerbitzuak eta Edukiak zentzuz, zuzen eta bidezko moduan erabiltzeko eta konpromisoa hartzen du, halaber, honako hauek ez egiteko:

1. Edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, komunikazio publikoko edozein modalitatetan sarbide publikoa ahalbidetzea, edota Edukiak eraldatzea edo aldatzea, baldin eta horietarako eskubideen titularraren baimenik ez badu, edo legeak baimentzen ez badu behintzat.

2. Edukien titularren eskubideen copyrighta eta gainerako identifikazio-datuak kentzea, saihestea edo manipulatzea identifikazio-datuak edo hori bera egitea babeserako gailu teknikoekin edo Edukiek izan dezaketen informazio-mekanismoekin.

Jabetza intelektuala eta industria-jabetza

Webgune honetako elementuak: testua, irudiak, markak, grafikoak, logotipoak, botoiak, software-fitxategiak, koloreen konbinazioak eta edukien egitura, hautaketa, antolaketa eta aurkezpena Jabetza Intelektual eta Industria Jabetzaren legeen bidez babestuta daude eta debekatuta dago horiek erreproduzitzea, banatzea, publikoki komunikatzea eta eraldatzea, erabilera pertsonalerako eta pribaturako izan ezik.

Debekatuta dago, halaber, orrialde hauetako informazioa erreproduzitzea, helaraztea, kopiatzea, lagatzea edo irratiz hedatzea, osorik edo zati batean, edozein dela ere ekintza horien helburua eta lortzeko erabilitako bidea.

Baldintza hauek onartuta, ATARIAn aipamenak edo iruzkinak sartzen dituen erabiltzaileak onartzen du MAECi eskubide ez-esklusiboa lagatzea, egile-eskubiderik gabe, betirako, modu ezeztaezinean eta hirugarrenei igortzeko moduan, mundu osoan eta edozein komunikabidetan aipamen edo iruzkin horiek erabiltzeko, erreproduzitzeko, aldatzeko, egokitzeko, argitaratzeko, itzultzeko, horietatik eratorritako produktuak sortzeko, banatzeko eta erakusteko. MAECi eskubidea emango dio, aipatutakoez gain, aipamenarekin edo iruzkinarekin doan izena aipamenari edo iruzkinari lotuta erabiltzeko, izena jartzen denean, noski.

Espainiako Lankidetzaren Atariko Argitaratze Kontseiluak eskubidea du iragarki-taulan argitaratutako edukiak taulatik kentzeko, egoki irizten badio.

Cookieak

Espainiako Lankidetzaren atariak “cookieak” erabiltzen ditu.

Webgune honetan erabilitako “cookieek”, edonola ere, aldi baterako izaera dute eta erabiltzaile-saioa amaitzean desagertu egiten dira. Inolaz ere ez dira erabiliko “cookieak” izaera pertsonaleko informazioa jasotzeko.

Aldaketak

Webgunearen prestazioak hobetzeko asmoz, Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako Ministerioak erreserbatuta du webguneko aurkezpena, konfigurazioa, zehaztapen teknikoak eta zerbitzua behin-behinean aldatzeko, zabaltzeko edo eteteko eskubidea.

Era berean, edozein unetan erabilera-baldintza hauek eta beste edozein baldintza partikular aldatzeko eskubidea ere erreserbatuta du.  

Hiperestekak

Kanpo Gaietarako eta Lankidetzarako Ministerioaren webgunean dauden hiperestekek beste batzuen webguneetara bidera dezakete erabiltzailea. Ministerioak ez du inolako erantzukizunik hartzen bere gain webgune horietan ager daitezkeen eduki, informazio edo zerbitzuengatik. Horiek informazio-izaera soilik izango dute eta inolaz ere ez dute adierazten Ministerioaren eta eduki horien titular diren pertsona edo erakundeen nahiz horiek dauden guneetako titularren arteko loturarik.

Adin txikikoak

Debekatuta dago adin txikikoak atarira sartzea eta ataria erabiltzea espresuki gurasoen baimenik izan ezean, MAEC ez da erantzule izango ERABILTZAILEAK betetako datuak egiazkoak eta zehatzak izateaz eta, beraz, ezin du haien adina egiaztatu.
MAECek adin txikikoen kargu diren adinez nagusi diren erabiltzaileei gogorarazten die haien erantzukizun esklusiboa izango dela adin txikikoen adinerako zein zerbitzu eta/edo eduki diren egokiak eta zein ez zehaztea.

Horrez gain, eduki eta zerbitzu jakin batzuetarako sarbidea blokeatzeko eta iragazteko aukera eskaintzen duten programa informatikoak badaudela jakinarazten die, hala, gurasoek erabaki dezaten, esaterako, seme-alabek Atariko zein eduki eta zerbitzutara sartu ahal izango diren eta zeinetara ez.

Erantzukizuna

MAEC ez da inolaz ere erantzule izango webgunearen edo haren bidez emandako edo irisgarriak diren informazio edo edukien erabilera bidegabea edo legez kanpokoa dela eta, Erabiltzaileek webgune honi edo beste edozeini eragin diezazkioketen kalteengatik.

Aplikagarri den legea eta jurisdikzioa

Lege-ohar honetako baldintzei lotuta eztabaida edo baldintzen interpretazioari buruzko gatazka sortzen bada, eta atari honetako zerbitzuekin lotutako gaietan Espainiako legeria aplikatuko da.

Atarira sartzearekin edo bertan eskainitako zerbitzuak erabiltzearekin lotuta sor litezkeen gatazkak ebazteko, MAEC erakundeak eta erabiltzaileak erabiltzaileren bizilekuko epaien eta epaimahaien eraginpean egotea adosten dute, betiere, bizileku hori Espainiaren lurretan badago.