AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Transparència i rendició de comptes

Compareixença del secretari general de Cooperació en la Comissió del Congrés

 

Retre comptes suposa l'obligació tant d'informar i justificar com de garantir una ajuda de qualitat, incloent-hi l'assumpció de les responsabilitats corresponents. En el cas dels diferents actors de la cooperació per al desenvolupament, aquestes responsabilitats són: una definició clara i adient de la seva missió i dels seus objectius; una gestió ètica, transparent i eficient dels recursos que tenen a la seva disposició, i la consecució de resultats de desenvolupament com efecte directe de la seva activitat (productes).

Gràfica sobre les mesures de foment de la transparència a la Cooperació Espanyola: Seguiment MAP, Funció d’avaluació, Consolidació info@OD, Parlament, IATI, Portal CE i altres iniciatives.En la Cooperació Espanyola, el procés de seguiment dels Marcs d'Associació País (MAP), creats recentment, ofereix l'oportunitat d'avançar en la rendició de comptes vinculada a l'orientació en direcció als resultats.

Un altre element clau de la rendició de comptes és la transparència, entesa com el conjunt de procediments que permeten l'obertura i la disponibilitat per a tota la ciutadania d'informació actualitzada i comparable internacionalment sobre el desembossament de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD), sobre els processos associats a la presa de decisions i sobre els èxits assolits.

Amb relació a la transparència, la consolidació d'Info@OD és una passa fonamental. Info@OD disposa d'un mòdul de recollida de dades de l'AOD a través del qual s'està informant la majora d'actors de la Cooperació Espanyola i un mòdul d'anàlisi que permet fer informes a la carta dels desembossament i els compromisos de l'AOD adaptats a la realitat de cada gent.

Igualment, Espanya participa en la iniciativa internacional per la transparència IATI. És una iniciativa voluntària amb múltiples actors implicats (països donants, països socis, organitzacions multilaterals, ONG) dirigida a subministrar informació sobre les intervencions de cooperació de manera que sigui més accessible, comprensible i més fàcil usar-la per tal de permetre que els involucrats (països donants i socis) prenguin decisions més precises i puguin establir metes de progressos.

A més, la funció d'avaluació facilita la transparència i contribueix a la responsabilització a través de la rendició de comptes sobre els resultats de les intervencions; però per què això sigui possible, cal que els plans d'avaluació siguin públics, que els equips d'avaluació siguin contractats a partir de criteris i procediments clars prèviament establerts i que els principals productes de les avaluacions siguin accessibles i difusos a totes les parts interessades a través dels mitjans adients.

S'ha impulsat també la  rendició de comptes al Parlament mitjançant les compareixences periòdiques del secretari general de Cooperació Internacional per al Desenvolupament i també posant a disposició de la ciutadania de manera accessible i senzilla les iniciatives que es generin en aquest àmbit i servint de punt d'accés directe a les consultes que es generin sobre cooperació tant pel que fa al Congrés dels Diputats, com pel que fa al Senat respecto de: compareixences, respostes a preguntes parlamentàries, sol·licituds d'informes, debat de les comissions…

A això es poden afegir altres iniciatives com la reforma de la pàgina web de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) que facilita l'accessibilitat de publicacions de la Cooperació Espanyola, a més d'impulsar la publicitat de totes les convocatòries de l'Agència, aprofundint en l'ús de xarxes socials per a la difusió de les seves activitats i per donar resposta a peticions dels ciutadans; també, l'eina de transparència i de bon govern de la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament (CONGDE) que és una iniciativa pròpia d'autoregulació pionera a Europa que s'uneix a altres mecanismes de control, propis i aliens, com són el codi de conducta i les auditories externes a les quals se sotmeten les ONGD.

Per últim, aquest  portal de Cooperació Espanyola és un vehicle per afavorir aquesta transparència (disposa de documentació sobre polítiques de planificació i avaluació (p. ex., avaluacions de bases de dades, estratègies, etc.) i és un canal de comunicació obert amb els agents de cooperació i amb la ciutadania en general.