AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Subdirecció General de Planificació i Coherència de Polítiques

Visita del Médico Académico a una familia beneficiada de las consultas médicas interculturales en la Comunidad de Sica Sica.

 

A la Direcció General de Polítiques de Desenvolupament Sostenible (DGPOLDES), a través de la Subdirecció General de Planificació, Coherència de Polítiques i Avaluació, li correspon l'elaboració del Pla Director de la Cooperació Espanyola (quadriennal) i la planificació anual per a la seva aplicació; l'elaboració i el seguiment de les polítiques sectorials i transversals de desenvolupament; i de les estratègies bilaterals i multilaterals, d'acord amb els principis internacionals de l'ajuda.

Aquestes són les àrees funcionals a través de les quals es realitza la seva actuació: