AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament

Segons el Reial decret 342/2012, de 10 de febrer, pel qual es desenvolupa l’estructura bàsica del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (SGCID) assisteix el Secretari d’Estat de Cooperació Internacional i per a Iberoamèrica en la formulació, direcció, execució, seguiment i avaluació de la política de cooperació internacional per al desenvolupament i la coordinació de l’acció cultural exterior.

A la SGCID li correspon: l’elaboració del Pla Director de la Cooperació Espanyola (quadriennal) i la planificació anual per a la seva aplicació. L’elaboració i seguiment de les polítiques sectorials i transversals de desenvolupament i de les estratègies bilaterals i multilaterals, d’acord amb els principis internacionals d’eficàcia de l’ajuda.

Li correspon també participar en la coordinació amb els òrgans de l’Administració General de l’Estat, que tinguin competències atribuïdes en aquesta matèria, en l’elaboració, coordinació i seguiment de la política espanyola en les organitzacions i iniciatives multilaterals de desenvolupament, particularment en la Unió Europea, el sistema de Nacions Unides (ONU), l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) i el G-20.

També li correspon l’anàlisi i la contribució a l’elaboració de les propostes de finançament als organismes multilaterals de desenvolupament, en coordinació amb altres unitats del departament, amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al desenvolupament i amb altres departaments ministerials amb competències en la matèria. Participar en els fòrums internacionals sobre l’eficàcia i la qualitat de l’ajuda al desenvolupament, com ara el Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (CAD) de l’OCDE. Impulsar polítiques per al desenvolupament en el conjunt de les administracions públiques, sense perjudici de les competències corresponents a altres departaments ministerials. Impulsar l’educació, la recerca i els estudis sobre i per al desenvolupament i la coordinació d’actors en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. D’altra banda, també és competència de la SGCID, l’execució del seu pressupost en coordinació amb les unitats de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) amb competències en matèria de gestió dels instruments financers corresponents. Desenvolupar les labors del còmput i seguiment de l’ajuda oficial al desenvolupament d’Espanya, així com la comunicació de les dades al CAD de l’OCDE.

La programació, coordinació i seguiment de l’avaluació de les estratègies, instruments, intervencions, programes i projectes de cooperació internacional; l’emissió de recomanacions per a la millora de les intervencions, la gestió del coneixement i la publicació dels informes d’avaluació: l’enfortiment del sistema d’avaluació de la cooperació espanyola i el foment de la cultura d’avaluació entre els actors dels sistema.

La relació amb els òrgans consultius i de coordinació de la cooperació espanyola també és responsabilitat de la SGCID.

De la SGCID depenen la Subdirecció General de Polítiques de Desenvolupament, la Divisió d’Avaluació de Polítiques per al Desenvolupament i Gestió del Coneixement i les Àrees de Treball de Planificació i Polítiques de Desenvolupament mitjançant el seu Gabinet.