AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Qui canalitza l’ajuda

L'ajuda que destinen els actors oficials a accions de desenvolupament pot arribar als països socis a través de diferents tipus d'entitats canalitzadores. Aquestes entitats poden ser internacionals, nacionals o locals i es classifiquen en diversos grups grans.

Gràfic canalització de l'AOD de la cooperació espanyola: Organismes Multilaterals 57%, ONGD i Societat Civi, 15%, Partenariats i Xarxes 0%, Altres entitats 4%, Entitats públiques 23 % i Universitats 1%En el sector públic s'inclou qualsevol oficina pública que faci cooperació al desenvolupament: agències de cooperació oficial, ministeris, conselleries autonòmiques, etc. Un altre grup destacable és el dels Organismes Multilaterals de Desenvolupament, en el qual s'inclouen, entre d'altres, les aportacions a la Unió Europea i a les agències de Nacions Unides.

Dins de les entitats privades, destaca el sector de les entitats sense ànim de lucre, en el qual s'inclouen les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament (ONGD) i la societat civil. La resta d'entitats s'agrupen en partenariats público-privats i xarxes i en altres entitats. 

En la taula següent detallem els grups principals d'entitats canalitzadores.      

ENTITATS CANALITZADORES DE L'AJUDA
 

Sector Públic

  Entitat pública espanyola

  Entitat pública del país soci

  Cooperació delegada a un altres país donant (nord-nord-sud)

  Cooperació triangular amb un altre país soci (nord-sud-sud)

302.040.289

153.475.416

148.536.266

0

0

ONGD i Societat Civil

 ONGD Internacional

 ONGD espanyola

 ONGD del país soci

 Una altra entitat sense ànim de lucre espanyola

 Una altra entitat sense ànim de lucre del país soci

196.529.990

8.316.086

154.316.840

5.248.560

23.522.920

5.125.583

Partenariat público-privat i xarxes

6.456.131

Organismes Multilaterals

  Nacions Unides

  Unió Europa

  Grup Banc Mundial

  Organització Mundial del Comerç

  Bancs Regionals de Desenvolupament

  Altres Organismes Multilaterals

1.011.406.708

106.953.200

819.619.352

21.984.078

0

10.752.668

52.097.409

Oltras Entitat

  Universitat pública espanyola

  Universitat pública del país soci

  Universitat o centre de recerca privat 

  Entitat amb ànim de lucre espanyola (empresa/consultora, etc.)

  Entitat amb ànim de lucre en el país soci (empresa/consultora, etc.)

  Una altra entitat

64.441.594

11.709.830

283.544

286.892

1.396.279

0

89.628.893

Total AOD bruta en 2015 (euros)1.623.273.336