AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Promoure els drets de les dones

Retrat d'una dona africana centrat en la seva mirada, està cobert per un mocador blau

 

La igualtat de gènere és un dels objectius de desenvolupament fonamental de la Cooperació Espanyola perquè la feminització de la pobresa i la discriminació contra les dones continua essent universal i inqüestionable, tot i els avanços assolits durant les últimes dècades en l'aplicació del Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació de la Dona (CEDAW), la Plataforma d'Acció de Beijing o la Resolució 1325 de Nacions Unides “Dones, seguretat i pau”, com a pilars de referència per reduir la bretxa de desigualtat al món. 

La desigualtat es veu agreujada per índexs d'iniquitat alarmants quan es produeixen situacions de discriminació doble o múltiple en les quals la discriminació per gènere es combina amb altres formes de discriminació com ara l'origen racial o ètnic, la religió o les conviccions, l'orientació o identitat sexual, l'edat, la discapacitat o qualsevol altra condició o circumstància personal o social; per la qual cosa s'adquireix un caràcter multidimensional que s'ha de tractar de manera transversal en tots els objectius de desenvolupament.

D'altra banda, la crisi econòmica té un impacte especialment negatiu per a les dones, en termes d'accés efectiu a recursos i a drets fonamentals.

L'agència internacional de les dones, establerta en les diferents conferències de Nacions Unides i en els acords de la UE, marca un full de ruta que cal seguir, en el qual la igualtat de gènere es configura com a requisit ineludible per al desenvolupament, la democràcia i la pau. Així, amb la finalitat de garantir la continuïtat i la consolidació de l'enfocament de gènere com a senyal d'identitat de la Cooperació Espanyola.

Gràfica explicativa de les estratègies i línies d'actuació de l'estratègiaEstrategia de Género en DesarrolloPlan de Acción de Mujeres y Construcción de PazPlan Sectorial de Género

La tasca de la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament:

1. Avançar en la transversalització de l'enfocament de GED i l’EBDH en el sistema de la Cooperació Espanyola

 • Es donarà compliment d'aquesta orientació en els documents de definició de polítiques i de planificació del compliment i, en concret, en l'agenda internacional i en la metodologia dels MAP i la PO.
 • Actualització de la posició espanyola sobre desigualtats i gènere en l'Agenda Post-2015: Espanya defensa en els fòrums internacionals la doble estratègia específica i transversal del tema de gènere en la definició de l'Agenda Post-2015, a les reunions dels ODS i ODM durant l'any 2014, en els fòrums de Nacions Unides, de la UE i del CAD).
 • En coherència amb les polítiques per al compliment de la Llei d'igualtat entre dones i homes, aportacions de la política de desenvolupament a informes nacionals com ara el Pla de la resolució 1325, el Pla nacional contra el tràfic d'éssers humans i l'explotació sexual, el Pla d'acció d'igualtat en la societat de la informació i altres documents d'ODH. I aportacions al Pla Estratègic d'Igualtat d'Oportunitats 2014-2016. Compliment del Pla de treball del grup de gènere del Consell.
 • Disseny i implementació del Pla de treball de la xarxa d'expertes de gènere de les OTC de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), celebracions dels 25 anys de l'AECID sobre gènere a CFCE Colòmbia (març), celebracions AECID (seu i OTC): 8 de març i 25 de novembre.
 • Adaptació del document sectorial de gènere de l'AECID a l'Estratègia de gènere i desenvolupament i orientació V del IV Pla Director. Aplicació i seguiment del Pla d'acció de dones i construcció de pau.
 • Directrius específiques sobre gènere (inclòs GBV) en l'acció humanitària.
 • S'acabarà l'elaboració de la Guia de transversalització de gènere per orientar-ne les actuacions.
 • Transversalitat en la política d'avaluació: Seguiment de la transversalitat de l'enfocament de GED i EBDH en la política d'avaluació i del Pla biennal d'avaluacions (ONU Dones, MOPAN, Pla de gènere de la UE, programes conjunts de gènere de l'ONU.
 • Seguiment i rendició de comptes de fons multilaterals lliurats durant anys anteriors pelMinisteri d'Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) i per l'AECID a UN-Instraw, UNIFEM, FNUAP i ONU Dones.
 • Definició de la posició sobre desigualtats i gènere en l'Agenda post-2015, Fòrums de l'ONU, Grup d'expertes de la UE y Xarxa de gènere del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament, Gendernet.
 • Coordinació amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (MSSSSI) i constitució del grup de treball de gènere del Consell; Harmonització d'actors pel que fa a enfocaments i participació en conferències i trobades dels actors.

2. Línies per a la igualtat formal. Línies per a la igualtat real

 • En la gestió de suport a programes i projectes multilaterals i bilaterals sobre adequació legislativa al marc normatiu internacional en GED, EBDH i programes i polítiques de gènere per a la governabilitat i cohesió social, regionals, nacionals i locals. Per exemple, en els multilaterals: Nous marcs d'associació estratègica amb l'ONU Dones 2014-2016 i FNUAP, Guia d'integració d'aspectes socials i de gènere en projectes rurals d'aigua i sanejament, Fons d'Aigua FCAS i BID. I seguiment del Programa Masar.

3. Línies específiques per a l'apoderament de les dones que pateixen les pitjors formes de violència i discriminació

 • Línies específiques per pal·liar les pitjors formes de violència i discriminació contra les dones i les nenes; prioritzant enguany iniciatives de violència contra les dones, construcció de pau i acció humanitària: projectes d'ONU Dones sobre ciutats segures a Filipines i als països àrabs i amb FNUAP sobre MFG.
 • Projectes i convenis específics de gènere d'AECID per al 2014 en temes com ara violència de gènere, apoderament econòmic i polític.
 • Definició de transversalitat de gènere en l'estratègia d'infància (en elaboració) i en els documents de posició sobre les desigualtats en dones i nenes amb discapacitat.
 • Com a iniciatives multilaterals específiques: Suport a aprenentatges de gènere en el Fons de gènere del BM, difusió de resultats de finestreta de gènere del Fons dels ODM i Fons d'igualtat en side event CSW.
 • En execució: Fons d'igualtat de gènere d'ONU Dones i finalització de programes específics de l'AECID i del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació  (MAEC) de l'organisme finançats per la Cooperació Espanyola.
 • Enfortiment d'organitzacions i xarxes de dones de la societat civil per avançar en la definició de l'Agenda Post-2015 al voltant del mes de setembre i gestió del coneixement.
 • Estratègia de comunicació d'ONU Dones.