AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Prioritats geogràfiques

En el període 2013-2016, d'acord amb el que quedà aprovat pel IV Pla Director de la Cooperació Espanyola, Espanya concentrarà l'acció de la seva cooperació en 23 països d'associació repartits entre Amèrica Llatina, nord d'Àfrica, Orient Mitjà i l'Àfrica subsahariana.

Font: Info@OD 2016

  Países de Asociación Menos Avanzados    Países de Asociación de Renta Media    Países de Cooperación Avanzada

Países de Asociación Menos Avanzados

Países de Cooperación Avanzada