AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Planificació i gestió orientada a resultats de desenvolupament

Retrat d'una nena del Carib, beneficiària de la Cooperació Espanyola

 

El IV Pla Director de la Cooperació Espanyola aposta explícitament per emmarcar les seves accions dins un enfocament per a resultats de desenvolupament. Atenent als seus àmbits d'actuació, la finalitat és que els resultats es produeixin en el terreny de la cooperació al desenvolupament, en el de l'ajuda humanitària o en el de l'educació per al desenvolupament.

En aquest context, aquests resultats de desenvolupament han de quedar definits expressament en els processos de diàleg que s'estableixen amb els seus interlocutors i que es contextualitzen en cada una de les àrees en les quals s'està desenvolupament el seu treball.

Amb l'objectiu d'augmentar l'eficàcia de les seves actuacions, la gestió orientada a resultats de desenvolupament s'aplica en el terreny a través de l'establiment dels Marcs d'Associació amb el País (MAP) i la Programació Operativa de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.

D'altra banda, en l'àmbit multilateral també s'estableixen aquest tipus de gestió en els Marcs d'Associació Estratègica amb organismes multilaterals per al desenvolupament (OMUDES) amb la finalitat d'aconseguir una major eficiència en l'ús de recursos, amb l'establiment d'acords més selectius i estratègics.

Amb aquesta perspectiva i mitjançant una gestió adequada del coneixement, s'han posat en pràctica accions que involucren totes les àrees de treball delineades per aquest IV Pla Director i que pretenen la seva optimització.

  • La millora del treball amb la totalitat del actors, mitjançant una planificació orientada explícitament als resultats, usant una metodologia participativa i responsable pel que fa a la transparència de la gestió i a l'execució dels pressupostos.
  • La millora de les capacitats per assolir més cobertura d'actuació, a través de la creació i l'enfortiment de xarxes de punts tècnics i focals, i l'adaptació de la planificació als cicles marcats per la mateixa Cooperació Espanyola.
  • La millora en el seguiment dels resultats pretesos a través d'un sistema d'avaluació àgil i fiable que permeti aprofitar les lliçons apreses i la disseminació de les bones pràctiques. Aquest seguiment i la revisió contínua de la gestió faciliten la detecció del rumb de les nostres actuacions i permeten reajustar l'orientació cap als objectius establerts en la programació.

Per a això, s'impulsen un conjunt diferenciat d'accions entre tots els actors que treballen amb la Cooperació Espanyola:

  • Desenvolupament d'un pla de formació específica en gestió orientada a resultats de desenvolupament, el qual capaciti el nostre personal en aquesta metodologia.
  • Execució d'una anàlisi comparativa entre els sistemes de gestió usats per diferents donants i producció de material informatiu i didàctic relacionat.
  • Revisió i actualització dels marcs d'associació existents, amb la finalitat de dotar-los de mitjans tècnics que en facilitin el seguiment i l'avaluació.
  • Engegada a l'Agència Espanyola d'una eina per al seguiment de les seves actuacions.
  • Designació de responsables encarregats d'aquestes finalitats dins una xarxa de punts focals.
  • Enfortiment de capacitats per al seguiment i l'avaluació de les actuacions entre la resta d'actors i socis de la Cooperació Espanyola; i
  • Ampliació dels canals de comunicació entre els diferents agents, amb l'objectiu d'assolir una harmonització real en les intervencions per a una optimització clara dels resultats perseguits.