AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Òrgans consultius

Bandeiras das Comunidades Autónomas, actores da Cooperación Española, na porta do Senado

 

Els òrgans consultius i de coordinació de cooperació per al desenvolupament són:

  • El Consell de Cooperació per al Desenvolupament
  • La Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament
  • La Comissió Interministerial per a la Cooperació al Desenvolupament

El Consell de Cooperació per al Desenvolupamentés l'òrgan consultiu de l'Administració General de l'Estat i de participació en la definició de la política de cooperació internacional per al desenvolupament. En el Consell de Cooperació al Desenvolupament, a més a més de l'Administració, hi participen els agents socials, experts, organitzacions no governamentals especialitzades i institucions i organismes de caràcter privat presents en el camp de l'ajuda al desenvolupament.

Entre les seves funcions es pot esmentar: sotmetre a informe previ del consell dels avantprojectes de llei i qualssevol altres disposicions generals de l'Administració de l'Estat que regulen matèries relacionades amb la cooperació per al desenvolupament, la informació de la proposta del Pla Director i el coneixement dels resultats de l'avaluació de la cooperació, entre d'altres.

La Comissió Interterritorial de Cooperació per al Desenvolupament: és l'òrgan de coordinació, concertació i col·laboració entre les administracions públiques que compta amb la presència de les comunitats autònomes, les entitats locals o d'aquelles instàncies de coordinació supramunicipal o en les quals aquests hi deleguen expressament. Les seves funcions es dirigeixen a promoure objectius de coherència, complementarietat, eficàcia i eficiència en la identificació, formulació i execució de programes i projectes de cooperació al desenvolupament i la participació en la formació del Pla Director, entre d'altres.

La Comissió Interministerial per a la Cooperació al Desenvolupament: És l'òrgan de coordinació tècnica interdepartamental de l'Administració General de l'Estat en matèria de cooperació per al desenvolupament.