AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Modalitats i instruments

El Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD) defineix una sèrie d'instruments, comuns per a tota la cooperació internacional, la finalitat dels quals és classificar les accions de cooperació amb els països socis.

Entre aquestes eines es recullen els suports pressupostaris generals o sectorials als països en vies de desenvolupament, el suport general a ONG, PPP i institucions de recerca, las contribucions generals als organismes multilaterals de desenvolupament (OMUDES), el suport a fons i programes gestionats per OMUDES, els projectes i programes de desenvolupament, els experts i assistències tècniques, les operacions de deute, les despeses administratives, la sensibilització i l'ajuda als refugiats.

De l'ajuda canalitzada per institucions o organismes que no són OMUDES, cal destacar en la Cooperació Espanyola el suport a projectes i programes de desenvolupament, on també s'inclourien els projectes d'ajuda humanitària. El projecta és una eina bàsica de la cooperació i de les polítiques públiques i es dedicaran esforços a millorar-ne l'eficàcia. És un compromís de la Cooperació Espanyola reforçar l'ús de modalitats d'ajuda que propiciïn l'eficàcia, intentant emmarcar en tant que sigui possible el major nombre d'instruments dins de la modalitat d'ajuda programàtica (programme based approach).

Una d'aquestes modalitats és el suport pressupostari. En aplicar el suport pressupostari es fa una valoració que té en compte l'anàlisi dels riscos que suposen aquestes operacions en alguns països i la necessitat d'harmonització entre la UE i els estats membres.

El suport a programes específics de les OMUDES, l'enviament d'experts i les beques de formació a persones procedents de països en vies de desenvolupament, són altres instruments que tradicionalment han destacat en la Cooperació Espanyola. També resulta rellevant el compromís de la Cooperació Espanyola amb l'educació per al desenvolupament, que inclou la sensibilització social en temes relacionats amb el desenvolupament.

Gràfica de distribució dels instruments: Suport pressupostari 1,3%, Suport general a ONG, PPP i institucions de recerca 0,2%, Contribucions generals a OMUDES 54,9 %, Prog. Especifics OMUDES i cistells de donants 2,4%, Projectes i programes 22,6%, Experst, Beques i formació 2%, Operació de deute 9,4%, Despeses administratives 5,2%, Sensibilització social 1,2%.