AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Millorar la provisió dels béns públics globals

Tres homes recullen una xarxa de pesca vermella amb peixos

 

Els béns públics globals (BPG) i els béns públics regionals (BPR) són oportunitats i objectius dels quals es beneficia tota la comunitat internacional i la gestió dels quals supera l'àmbit nacional; per tant, per assolir-los, cal treballar de manera coordinada a nivell global o regional. Són exemples clars de BGP els béns i serveis ambientals proporcionats per la natura, la pau i la seguretat, l'estabilitat econòmica i financera, la salut global o el coneixement i la cultura. Tots ells suposen oportunitats estratègiques que cal abordar amb un treball coordinat més enllà de les fronteres dels països.

En molts casos, la provisió de béns públics globals exigeix l'acció de les institucions internacionals, incloent-hi la construcció, el reforç i, sovint, la coordinació de les accions nacionals: canalitzar fons a programes nacionals, regionals o globals, fer un seguiment i informes del progrés i en un nombre creixent d'àrees, el debat i la implementació de decisions preses a nivell global. Per això, la legitimitat i la governança, així com la qualitat i la gestió de la capacitat de les institucions multilaterals són vitals per a la provisió de béns públics globals i regionals.

Les diferents estratègies sectorials de tota la Cooperació i els plans d'actuació sectorial de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), de totes les àrees que intersectorialment impacten en els BPG (com ara medi ambient i desenvolupament sostenible, salut, creixement econòmic o governabilitat), són la base de les línies d'acció següent que seran prioritàries per a la Cooperació Espanyola.

 • Desenvolupament sostenible i medi ambient.
 • Pau i seguretat.
 • Estabilitat econòmica i financera internacional.
 • Salut global.
 • Diversitat de les expressions culturals.

Gràfica representativa de les estratègies i línies de treball de l'orientacióEstrategia SectorialPlan Estratégico Sectorial de SaludEstrategia Sectorial de Medio Ambiente

La tasca de la Secretaria General de Cooperació per al Desenvolupament:

1. Desenvolupament sostenible i medi ambient

 • Seguiment dels grups d'experts en medi ambient i canvi climàtic (MACC) de la UE i de l'OCDE, així com el Practitioners Network.
 • Seguiment de la Xarxa Iberoamericana d'Oficines de Canvi Climàtic i de la Iniciativa de pobresa i medi ambient del PNUD + UNREDD +ONU-Habitat. Experiència pilot en transversalització de MACC i finalitzar la Guia de transversalització.
 • Seguiment dels processos de Rio + 20, especialment en el grup de finançament per al desenvolupament sostenible. Seguiment del Fòrum polític d'alt nivell per al desenvolupament sostenible, establert el juliol de 2013 per l'Assemblea General de l'ONU i que substitueix la Comissió de Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible (CDS). Aquest fòrum impulsarà els esforços que necessiten els desafiaments econòmics, socials i medi ambientals.
 • A més, la Cooperació Espanyola donarà continuïtat als seus compromisos internacionals adoptats, en especial:
 • Coordinant el desenvolupament d'una estratègia de finançament per a la conservació de la biodiversitat (compromís adoptat en l'última conferència de la CBD). Serà un dels temes que es tractaran el mes d'octubre de 2014 durant la COP 12 de la Convenció sobre Diversitat Biològica a Corea del Sud.
 • Desenvoluparà una metodologia comú per a la comptabilització dels marcadors de l'AOD de canvi climàtic i biodiversitat.
 • D'altra banda, també continuarem treballant la transversalització de la sostenibilitat medi ambiental en totes les polítiques de la CE i donarem seguiment als diferents grups d'experts de la UE i de l'OCDE sobre medi ambient i cooperació per al desenvolupament.

2. Pau i seguretat

 • Es preveu fer una aportació directa al pressupost de la Unió Africana, si és el pilar de pau i seguretat el qual absorbeix el 40% de la contribució espanyola.
 • D'acord amb les directrius de la MAPP-OEA, la Cooperació Espanyola, en col·laboració estreta amb les autoritats colombianes, està tenint un paper important en temes centrals del procés de pau de Colòmbia com reconeixement de víctimes, justícia de transició o restitució de terres.

3. Estabilitat econòmica i financera internacional

 • Reunions del Banc Mundial i de les IFI. Coordinació amb elMinisteri d'Economia i Competitivitat (MINECO) per a l'agenda de finançament internacional.
 • Seguiment i contribucions al Grup de Desenvolupament del G20 i a la reunió de líders del G20.
 • Seguiment dels processos de reforma de les IFI.

4. Salut global

 • Espanya continuarà participant en els consells d'administració de les organitzacions público-privades de salut, concretament amb el Fons mundial de lluita contra la sida, la malària i la tuberculosi, GAVI i UNITAID, col·laborant juntament amb altres països, ONG i organitzacions filantròpiques en l'elaboració d'estratègies i polítiques de finançament que contribueixin a posar a l'abast dels més pobres medicaments, vacunes, mètodes de diagnòstic i sistemes de prevenció como ara mosquiteres, etc., per tal de combatre les malalties contagioses més incidents i de donar suport als sistemes de salut en l'àrea de les seves malalties diana.
 • Espanya també continuarà participant en les reunions de donants dels partenariats público-privats per al desenvolupament de productes per a la salut com ara la iniciativa per a la vacuna de la sida, la iniciativa per a microbicides, etc.
 • A més, la Cooperació Espanyola continuarà intervenint en fòrums internacionals com la xarxa d'experts en de la Unió Europea, l'Assemblea Mundial de la Salut i la Junta del Patronat d'ONUSIDA per cohesionar i fer més eficaces les polítiques públiques de salut global.

5. La diversitat de les expressions culturals.

 • En els MAP s'inclou com a prioritat transversal seguint les directrius del Pla director i de la metodologia MAP.