AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Marc d’actuació

La política espanyola de cooperació per al desenvolupament té el seu origen en la declaració continguda en el preàmbul de la Constitució de 1978, en la qual la nació espanyola proclama la seva voluntat de col·laborar en l'enfortiment d'unes relacions pacífiques i de cooperació entre tots els pobles de la Terra.

Actualment, constitueix un aspecte fonamental de l'acció exterior d'Espanya basada en una concepció interdependent i solidària de la societat internacional orientada a la lluita contra la pobresa i al desenvolupament humà sostenible.

El marc jurídic en què s'insereix la política de cooperació espanyola apareix definit en la Constitució Espanyola de 1978, així com en la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament, on es recullen els principis que inspiren la política de cooperació, els objectius i prioritats geogràfics i sectorials, els instruments i modalitats de l'ajuda, així com els òrgans competents per a la formulació i execució de la política espanyola de cooperació internacional per al desenvolupament.

Façana del Palau de Santa Cruz, seu del Ministeri d'Afers Exteriors i de CooperacióUna política que apareix definida a la llei com el conjunt de recursos i capacitats que Espanya posa a disposició dels països en vies de desenvolupament, a fi de facilitar i impulsar el seu progrés econòmic i social, i per contribuir a l'eradicació de la pobresa al món en totes les seves manifestacions.

En el pla internacional, hem de tenir en compte l'article 3.5 del Tractat de la Unió Europea que disposa que, en les seves relacions amb la resta del món, la Unió contribuirà a la pau, a la seguretat, l desenvolupament sostenible del planeta, a la solidaritat, així com a l'eradicació de la pobresa i a la protecció dels drets humans.

Finalment, la política espanyola de cooperació al desenvolupament s'emmarca dins del respecte dels principis de la Carta de les Nacions Unides orientats a promoure el progrés econòmic i social de tots els pobles.