AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Evaluació de la Cooperació Espanyola

És una funció que comparteix la finalitat última de la Cooperació Espanyola de contribuir al desenvolupament humà, la disminució de la pobresa i l'exercici ple dels drets. En aquest sentit, l’avaluació és un mitjà per generar aprenentatges que permetin millorar l’eficàcia i la qualitat del nostre sistema de cooperació. A més, l'avaluació contribueix a la transformació de la realitat i proporciona elements per a la transparència i la rendició de comptes.

Per assolir l'objectiu d'una avaluació que retroalimenti més eficaçment el sistema, cal fer les següents tasques:

Lupa enfocant el continent americà sobre el globus terraqüi Establir el marc general per al desenvolupament de les avaluacions. Amb l'objectiu de ser més eficients i fomentar la qualitat de les avaluacions s'ha procedit, impulsada per la Secretaria General de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (SGCID) i en la qual han participat tots els actors de la Cooperació Espanyola, a la revisió de la Política d'Avaluació de la Cooperació Espanyola. També es coordina l'elaboració del Pla Biennal d'Avaluació.

Gestionar avaluacions. La divisió d'avaluació de la SGCID gestiona avaluacions centralitzades, participa en avaluacions conjuntes amb altres donants i gestiona el coneixement derivat d'aquestes mitjançant l'elaboració de bases de dades i la sistematització de les troballes, difon els resultats de les avaluacions que gestiona i proporciona seguiment a la presa de decisions.

Fomentar la cultura d'avaluació. La SCGCID hi contribueix mitjançant l'organització i la participació en espais en els quals es fomenti l'aprenentatge i l'intercanvi d'experiències d'avaluació.

Enfortiment de les capacitats d'avaluació del sistema en els països socis. La SGCID promou accions formatives, elabora documents de referència i proporciona assessorament.

Forma part de xarxes internacionals d'avaluació, com ara EVALNET (la xarxa d'avaluació del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament, CAD), MOPAN (xarxa formada per 17 països donants per avaluar l'eficàcia de les organitzacions multilaterals) i EVALPARTNERS (xarxa internacional per a l'enfortiment de les capacitats nacionals d'avaluació).

Contacte: evaluacion-sgcid@maec.es

Nota: Document per a la cessió dels drets de transformació, traducció, reproducció i comunicació pública de documents a la SGCID per a la seva difusió.

¿Què està passant?