AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Entendre la Cooperació

Alumna del Centre de Formació de la Cooperació Espanyola a CartagenaEl món es troba en una conjuntura crítica en termes de desenvolupament. L'any 2015 es revisarà el compliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil•lenni i es llançarà l'anomenada Agenda de Desenvolupament post-2015. Però la realitat és que la pobresa i la desigualtat continuen essent el desafiament principal al qual s'hi han afegit altres, com ara el deteriorament ambiental. La nova agenda ha d'incorporar tots aquests elements per assegurar un desenvolupament sostenible que integri adequadament les dimensions social, econòmica i ambiental.

Foto: AECID

La Declaració del Mil•lenni va definir el nostre mandat universal per al desenvolupament, però és urgent assegurar els avenços aconseguits mitjançant un creixement sòlid, compartit i sostenible, sota unes condicions de treball decent en tots els països.
Amb aquest compromís, la Cooperació Espanyola desenvolupa la seva acció i mostra en aquest portal els seus objectius i èxits principals.

 

Què entenem per Cooperació per al Desenvolupament?

La cooperació per al desenvolupament comprèn el conjunt d'actuacions que contribueixen al desenvolupament humà, a la disminució de la pobresa i a l'exercici ple dels drets a una societat igualitària. Aquestes actuacions les porten a terme organismes públics i privats amb la finalitat de promoure un progrés econòmic i social global, sostenible, inclusiu i equitatiu que promogui la justícia i la igualtat entre els ciutadans. D'acord amb les paraules del nostre Pla Director i des d'aquesta perspectiva, la cooperació esdevé una "garantia d'exercici ple dels drets fonamentals, però també mitjans materials, ingressos i riquesa, oportunitats, accés a serveis d'educació o salut; és poder expressar-se en democràcia i tenir seguretat, poder viure en un medi ambient sa al voltant i és també confiança i autoestima en el propi projecte vital".

El treball de la cooperació per al desenvolupament es porta a terme mitjançant models de col•laboració basats en l'horitzontalitat, l'interès mutu, la transparència i la rendició de comptes, de manera que es puguin forjar aliances en les quals els països en desenvolupament i donants hi treballin en un pla de responsabilitat mútua per assolir els objectius mundials de desenvolupament. Per a això, s'usen modalitats i instruments de col•laboració diferents. Entre ells:

 • Cooperació bilateral. Accions de cooperació que s'estableixen entre un país en desenvolupament i un país donant.
 • Cooperació multilateral. Les ajudes que canalitzen organismes internacionals (com ara UNESCO, UNICEF, FAO, Banc Mundial) cap a països en desenvolupament.
 • Cooperació delegada. Modalitat de provisió d'ajudes per la qual una o diverses agències de cooperació aporten fons i encomanen una tercera agència —pel seu lideratge, capacitat o coneixement del context— la realització de les activitats programades a l'ajuda.
 • Cooperació reembossable. Ajuda econòmica oferta a un país en forma de préstecs blans en condicions d'interès i temps favorables.
 • Cooperació triangular.  Actuació conjunta de dos actors a favor d'un tercer per fer més eficient i eficaç la transferència de recursos i aconseguir avenços significatius i estables per al desenvolupament.
 • Cooperació sud-sud. Cooperació establerta entre països en desenvolupament per al benefici mutu mitjançant l'intercanvi de recursos, tecnologia i coneixement.
 • Suports pressupostaris. Generals o sectorials, fets a través d'ajudes als pressupostos elaborats pels governs dels països en vies de desenvolupament.
 • Condonació de deute. Condonació de deute a un país a canvi que usi aquell deute o part d'aquest en accions encaminades al desenvolupament dels seus ciutadans.

 

Quins actors intervenen en la cooperació?

El sistema de la cooperació per al desenvolupament està constituït per actors d'índole i funcions diverses. Hi coexisteixen organismes públics i entitats privades, algunes de caràcter general i d'altres més especialitzades. Per regal general, els països, inclosos alguns en desenvolupament, tenen les seves agències de cooperació que s'encarreguen de la gestió de les ajudes. A més d'aquestes agències i dels seus governs i dels organismes multilaterals, altres institucions públiques com ara les administracions regionals i locals i les universitats són actors de la cooperació per al desenvolupament.

Pel que fa a les entitats privades, es diferencien les empreses i les que tenen finalitats socials, com ara les organitzacions no governamentals per al desenvolupament (ONGD), a més d'altres col•lectius socials com ara sindicats, organitzacions civils, fundacions, etc.

 

Què és l'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD)?

L'Ajuda Oficial al Desenvolupament és constituïda per les ajudes que els governs estatals, regionals o locals d'un país destinen als països en desenvolupament, tant si és de forma bilateral com si és a través d'institucions multilaterals.

 • Per ser considerades AOD, cal que les operacions compleixin algunes condicions:
 • Per l'origen dels recursos. Han de ser recursos públics.
 • Pel seu objectiu. Pot ser financera (si es transfereixen diners) o no financera (si es transfereixen coneixements, tecnologia, béns, serveis, etc.).
 • Pel lloc on es porta a terme. Pot ser a països del sud (cooperació al terreny) o del nord (educació per al desenvolupament).
 • Per la seva execució. Pot ser bilateral, a través de les administracions públiques o de les ONGD, o multilateral.
 • Pel seu reembossament. Pot ser reembossable, si s'ha de retornar al final de l'acció, o no reembossable, si es lliura com a donació.

Les accions internacionals de cooperació per al desenvolupament són supervisades, avaluades i aconsellades pel Comitè d'Ajuda per al Desenvolupament (CAD), organisme integrat en l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i constituït pels principals països donants del món.

 

Què és l'acció humanitària (AH)?

L'acció humanitària és el mecanisme de resposta dels països donants cap a països víctimes d'alguna catàstrofe o conflicte bèl•lic. Les seves actuacions se centren en la prevenció de riscos, la resposta immediata una vegada produït l'esdeveniment, el socors a les víctimes, la rehabilitació i la reconstrucció dels escenaris afectats i la sensibilització de la població internacional per recaptar fons d'ajuda.

 

Glossari terminològic

Per a algú que s'apropa per primer cop a l'àmbit de la Cooperació Internacional per al Desenvolupament, pot ser interessant explicar alguns conceptes bàsics en el llistat de termes següent.

 • Blending: ús combinat de crèdit i donació que genera palanquejament de més recursos amb poques despeses financeres per al receptor.
 • Cooperació tècnica: centrada en l'intercanvi de coneixements tècnics i de gestió, la finalitat de la qual és augmentar les capacitats d'institucions i persones per promoure'n el desenvolupament.
 • Fons fiduciaris: recursos financers que es lliuren a una entitat encarregada de la seva gestió.
 • Programació conjunta: esforç col•lectiu a través del qual diversos actors treballen junts per preparar, executar, seguir i avaluar les activitats dirigides a la consecució eficaç i efectiva dels objectius de desenvolupament.
 • Resiliència: capacitat de les persones, comunitats, organitzacions o països exposats a desastres, crisis i les vulnerabilitats subjacents, per anticipar-se, reduir l'impacte, enfrontar-se i recuperar-se dels efectes de l'adversitat sense comprometre les seves perspectives a llarg termini.