AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

En el terreny

Dues dones i una nena entren als Andes

 

L'ajuda gestionada per la Cooperació Espanyola té com a finalitat última la millora de la vida de milions de persones. Per a això, tota la planificació de polítiques, plans i línies d'actuació té com a objectiu aconseguir uns resultats de desenvolupament, la qual cosa implica que en cada un dels Marcs d'Associació País s'estan definint els resultats de desenvolupament que vol aconseguir la Cooperació Espanyola, els quals s'alineen amb les prioritats i els plans de govern nacionals i en coherència amb el Pla Director. Totes les línies de treball i els resultats de desenvolupament són als documents MAP. En aquesta taula exposem com s'estan aplicant les orientacions i en quins països d'associació, tenint en compte només els que han signat els MAP en 2013, en el marc del IV Pla Director i aquells que es preveu que ho facin els primers mesos de 2014 i el document i la negociació dels quals ja són molt avançats.

Cal tenir en compte que, seguint la metodologia MAP, són transversals: gènere, medi ambient, drets humans i diversitat cultural.

ORIENTACIONS ESTRATÈGIQUES 2013-2016

 
LÍNIES DE TREBALL
PAÏSOS

1. Consolidar els processos democràtics i l’Estat de Dret

 

 • Impuls de la qualitat de la democràcia
 • Enfortiment de l'estructura i gestió del sector públic
 • Estat de Dret i la garantia dels Drets Humans
 • El Marroc, Mauritània, Moçambic, Rep. Dominicana, Senegal
 • Filipines, El Marroc, Mauritània, Moçambic, Rep. Dominicana, Senegal
 • Filipines, Guatemala, El Marroc, Mauritània
2. Reduir les desigualtats i la vulnerabilitat a la pobresa extrema i a les crisis
 • Polítiques de prevenció
 • Programes de protecció social
 • Una alimentació suficient i adequada per a la crisi
 • Cuba, Filipines, Moçambic
 • Guatemala, Senegal
3.Promoure oportunitats econòmiques per als més pobres
 • Desenvolupament rural i territorial i l'agricultura com a sector clau
 • Creixement econòmic inclusiu i sostenible
 • Cuba, Mauritània, Moçambic, Senegal
 • Filipines, El Marroc, Rep. Dominicana
4. Fomentar sistemes de cohesió social, emfatitzant els serveis socials bàsics
 • Dret humà a una educació bàsica de qualitat per a tots i totes
 • Polítiques públiques que garanteixin el dret humà a l'alimentació
 • El dret humà a l'aigua i al sanejament bàsic
 • El Marroc, Mauritània, Moçambic
 • Cuba, El Marroc, Rep. Dominicana
 • Cuba y Rep. Dominicana
 • Senegal, Guatemala
5. Promoure els drets de les dones i la igualtat de gènere
 • Avançar en la transversalització de l'enfocament de GED i l’EBDH en el sistema de la Cooperació Espanyola
 • Línies per a la igualtat formal. Línies per a la igualtat real
 • Línies específiques per a l'apoderament de les dones que pateixen les pitjors formes de violència i discriminació
 • Filipines, El Marroc, Mauritània, Senegal
 • Cuba
 • Cuba, Guatemala
6. Millorar la provisió de béns públics globals i regionals
 • Desenvolupament sostenible i medi ambient
 • Pau i seguretat
 • Estabilitat econòmica i financera internacional
 • Salut global
 • La diversitat de les expressions culturals
 • Cuba, Filipines, Mauritània, Moçambic, Rep. Dominicana
 • Cuba, Filipines, Rep. Dominicana
7. Respondre a les crisis humanitàries amb qualitat
 • Impuls de la protecció de les víctimes de l'aplicació del DIH
 • Promoció de la protecció de l'espai humanitari
 • Augmentar la participació en l'HERID
 
8. Construir una ciutadania global compromesa amb el desenvolupament
 • Reforç dels processos d'educació per al desenvolupament
 • Enfortiment del treball en xarxa i de coordinació i complementarietat entre actors
 • Foment de la cultura avaluadora de l'educació per al desenvolupament
 

 

L'ajuda gestionada per la Cooperació Espanyola té com a finalitat última la millora de la vida de milions de persones. Per a això, tot el sistema de fluxos, objectius, plans, polítiques i línies d'actuació té la seva realització pràctica en els programes i projectes que es gestionen i executen en el terreny. La Cooperació Espanyola està compromesa amb la millora de l'eficàcia de la seva ajuda, i un element clau d'aquesta eficàcia és la transparència que garanteix l'accés a la informació.

Així, s'esmenten a continuació els programes i projectes d'una sèrie d'actors del sistema de la Cooperació Espanyola: