AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Com treballem

Cooperant espanyola asseguda amb uns nens asiàtics en taules d'un col•legi

 

La Cooperació Espanyola està fermament compromesa amb la millora de l'impacte de la seva actuació i alhora amb la construcció i l'enfortiment d'un perfil propi que la distingeixi d'altres donants.

Per a això, no només està introduint alguns aspectes innovadors que la situen en el camí d'una cooperació moderna que respon més eficaçment als desafiaments del desenvolupament, seguint les passes d'altres donants del nostre entorn, sinó que a més ha d'apostar decididament per aspectes gairebé no abordats fins ara com la introducció d'una  cultura d'aprenentatge i la gestió del coneixement, la transparència i la rendició de comptes. El progrés en aquests àmbits permetrà anar tenint evidències que millorin la presa de decisions estratègiques i el procés de planificació avançant cap a una gestió orientada a resultats de desenvolupament. Tot això assentarà les bases institucionals per garantir el sosteniment de l'agenda d'eficàcia i qualitat i l'ampliació contínua del seu abast, essent un mitjà complementari per incrementar l'eficàcia de l'ajuda el principi de coherència de polítiques per al desenvolupament (CPD) que pretén, precisament, generar sinergies entre les polítiques més enllà de la cooperació i els objectius de desenvolupament.

A continuació, en aquest bloc es descriuen més detalladament aquests aspectes.