AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Canalització de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament

Es reconeix com a  entitat canalitzadora la primera entitat o organització que rep els fons, sigui aquesta o una altra entitat sòcia qui faci posteriorment el projecte o el programa.

L'ajuda al desenvolupament es pot canalitzar a través d'agències governamentals, organitzacions no governamentals (ONG), universitats, societat civil, empreses, etc., o a través d'institucions internacionals denominades Organismes Multilaterals de Desenvolupament (OMUDES). Les primeres son les que anomenem l'ajuda bilateral i les vinculades a OMUDES serien l'ajuda multilateral o multibilateral

Gràfic sobre la distribució de la Canalització de l'Ajuda en 2013: Multilateral 55%, Bilateral Directa 42%, Bilaterial vía OMUDES 3%L'any 2013 es canalitzà el mateix percentatge d'ajuda de forma bilateral (bilateral més multilateral) que de forma multilateral. D'altra banda, el volum d'ajuda canalitzat a través d'OMUDES assolí el 56% (part d'aquesta ajuda és multilateral i l'altra part és multibilateral) complint el compromís plantejat en aquest sentit al IV Pla Director.

L'Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) espanyola bilateral no canalitzada a través d'OMUDES es basa principalment en institucions públiques, ONG i la societat civil per executar-se. Dins de les institucions del sector públic, més de dos terços de les ajudes són canalitzades per entitats públiques espanyoles i la resta per institucions públiques de països socis en desenvolupament. En el cas de les ONG, la major part de l'ajuda es canalitza a través de les organitzacions no governamentals de desenvolupament (ONGD) espanyoles. L'AOD bilateral restant, un 10% l'any 2013, es concentra en universitats públiques, partenariats público-privats i entitats amb ànim de lucre.

Les OMUDES són institucions internacionals a les quals els països donants fan contribucions per a la consecució de programes de desenvolupament. Aquestes contribucions es poden fer al pressupost general, i així es consideren multilaterals, o a fons i programes concrets, considerades multibilaterals.

Les Nacions Unides són un referent fonamental dins la cooperació per al desenvolupament a nivell internacional. La Cooperació Espanyola (CE), a fi de millorar la concentració, l'eficàcia, la responsabilitat mútua i la participació, tal com recull el IV Pla Director, està desenvolupant una sèrie de marcs d'associació estratègics (MAE) amb diferents institucions multilaterals.

Gràfic sobre la distribució de la Canalització de l'Ajuda bilateral: Sector Public 54%, ONGD i Societat Civil 34%, Partenariats i Xarxes 1%, Altres entitats 11%Els primers MAE que s'estan redactant prenen com a base el compromís de la Cooperació Espanyola amb les agències de l'ONU i prioritzen el treball amb el Fons de les Nacions Unides per a la infància (UNICEF), el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), el Fons de Població de les Nacions Unides (FNUAP)l'ONU Dones. El Programa Mundial d'Alimentsl'OCHAl'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO), el Fons Internacional de Desenvolupament Agrícola (FIDA)l' Organització Mundial de la Salut (OMS/OPS) són altres de les agències o programes prioritzats per la Cooperació Espanyola, la qual també treballa amb altres organismes com ara  l'Organització Internacional del Treball (OIT), el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) o l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) entre d'altres.

Per a l'AOD multilateral, atès que es tracta d'aportacions al pressupost general d'una institució o organisme, no podem detallar a quins sectors o països es destina l'ajuda. És un suport general a l'organisme i als seus plans de desenvolupament. Espanya, com a membre de la Unió Europea, contribueix al Fons Europeu de Desenvolupament (FED) i a la Comissió Europea per al seu programa d'ajuda al desenvolupament. També fa contribucions al pressupost general de Nacions Unides i a altres OMUDES.

Gràfic sobre la distribució AOD a OMUDES: ONG Internacional 6,9%, Nacions Unides 73,7%, Unió Europea 0,01%, Fons Monetari Internacional 1%, Bancs Rigionals de Desenvollupament 0,01% y Altres Organismes Multilaterals 19,3%.