AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Avís legal

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC) us informa que l'accés i ús de la pàgina web www.cooperacionespañola.es, .org i www.cooperacionespanola.es, .com i .org i tots els seus subdominis i directori que hi inclou, així com els serveis o continguts que s'hi poden obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest avís legal, sense perjudici que l'accés a algun d'aquests serveis o contingut poguessin requerir l'acceptació d'unes condicions generals addicionals.

Per això, si les condicions generals detallades en aquest avís legal no son de la vostra conformitat, us preguem que no useu aquest portal, ja que qualsevol ús que feu d'aquest portal o dels seus serveis i continguts implicarà l'acceptació dels termes legals reconeguts en aquest text.

El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació es reserva el dret de fer canvis en el portal sense avís previ, amb l'objectiu d'actualitzar, corregir, modificar i afegir o eliminar-ne els continguts o el seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el portal s'actualitzen periòdicament. Atès que l'actualització de la informació no es immediata, us suggerim que comproveu sempre la vigència i exactitud de la informació, els serveis i els continguts d'aquest portal.

Les condicions i termes que es recullen en aquest avís poden variar; per la qual cosa us convidem a revisar aquests termes quan visiti el portal una altra vegada. El Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l'ús de les eines i informacions contingudes en les adreces URL abans esmentades, en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Aquestes decisió cal contrastar-les en els centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i els continguts d'aquesta web no es podran al·legar en processos contradictoris amb l'Administració pública, i no assumeix cap responsabilitat per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

PROTECCIÓN DE DATOS

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?

El responsable del tratamiento es el MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN y con domicilio social en Plaza de la Provincia 1, 28012, Madrid (en adelante, MAEC).

El MAEC ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpd@maec.es

¿Cómo obtenemos sus datos personales?

Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre las fuentes de las cuales proceden sus datos personales y la tipología de datos personales tratados por el MAEC:

a) Fuentes de las que proceden los datos personales.

• Aportados por Vd. en las relaciones que entabla con el MAEC, a través de su registro en la página web de la Cooperación española (www.cooperacionespanola.es)
a) Tipologías de datos personales.

• Datos identificativos.

• Datos de características personales.

• Datos académicos y profesionales.

• Detalles de empleo.

¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales?

En el MAEC tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación:

• Recibir a través de su correo electrónico información de las actividades, boletín, agendas, noticias de COOPERACIÓN ESPAÑOLA

¿Cuál es la legitimación del MAEC para el tratamiento de sus datos?

La base para el tratamiento de sus datos personales se encuentra el interés legítimo, el cumplimiento de una obligación legal y el propio consentimiento del titular de los datos.

La base para el tratamiento de sus datos personales se del titular de los datos.

¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?

El MAEC conservará sus datos personales durante la vigencia de la relación entablada, es decir, para la para alcanzar la finalidad de tratamiento perseguida.

Posteriormente, siempre que Vd. no haya ejercitado su derecho de supresión, serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en cada caso concreto, teniendo en cuenta la tipología de datos, así como la finalidad del tratamiento.

Puede solicitar más información sobre los plazos de conservación de datos aplicados en el MAEC  poniéndose en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, a quien puede contactar en dpd@maec.es

¿Cuáles son sus derechos en relación con el tratamiento que hacemos de sus datos?

El MAEC le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por el MAEC.

En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso el MAEC únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.

Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por el MAEC. En ese caso, el MAEC cesará en el tratamiento de los datos personales, salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.

Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para un tercero determinada información derivada de la relación formalizada con el MAEC.

Vd. podrá ejercer tales derechos mediante:

• Escrito dirigido al MAEC, Serrano Galvache, 26 , 28033, Madrid.

• Mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico info@cooperacionespanola.es

En ambos supuestos, se exige acreditar la identidad de la persona que ejerce sus derechos, mediante el envío de copia de su DNI, NIE, Pasaporte o documento equivalente, por las dos caras.

El MAEC le facilitará la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.

Vd. podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.

Vd. podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de datos. No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, quien revolverá la reclamación en el plazo máximo de dos meses.

-
L'USUARI

L'USUARI es compromet a usar el portal, els serveis, els continguts i aquestes condicions generals de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

S'obliga a usar el portal, els serveis i els continguts de manera diligent, correcta i lícit i, en particular, es compromet a no:

1. Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar-ne els continguts, excepte quan disposi de l'autorització del titular dels drets corresponents o sigui permès legalment;

2. Suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualssevol mecanismes d'informació que poguessin contenir els continguts.

Propietat intel·lectual i industrial

Els elements d'aquesta web: text, imatges, marques, gràfiques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, són protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial i en queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte en el cas d'un ús personal i privat.

Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, independentment de la finalitat i del mitjà usat.

Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions, l'usuari que introdueixi ressenyes o comentaris al PORTAL, accepta cedir al MAEC el dret no exclusiu, exempt de drets d'autor, perpetu, irrevocable i totalment transferible a terceres parts, d'usar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear productes derivats, distribuir, exhibir aquestes ressenyes i comentaris a tot el món i en qualsevol mitjà de comunicació. També atorgarà al MAEC el dret d'usar el nom que acompanyi la ressenya o comentari, en cas que hi sigui, en relació amb aquesta ressenya o comentari.

El Consell Editorial del Portal de la Cooperació Espanyola es reserva el dret de retirar contingut publicat en el taulell d'anuncis si ho considera convenient.

Galetes

El Portal de la Cooperació Espanyola utilitza galetes.

Les galetes usades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal i desapareixen en tancar la sessió de l'usuari. En cap cas s'usaran les galetes per recopilar informació de caràcter personal.

Modificacions

A fi de millorar les prestacions del lloc web, el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació es reserva el dret de modifica, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web.

Així mateix, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d'ús i de qualssevol altres condicions particulars.

Enllaços

Els enllaços continguts en el lloc web del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació poden dirigir a pàgines de terceres parts. El Ministeri no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, els quals tindran caràcter exclusivament informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre el Ministeri i les persones o entitats titulars d'aquests continguts o titulars dels llocs on s'hi troben.

Menors d'edat

Queda prohibit l'accés i l'ús del portal per part dels menors d'edat sense el consentiment exprés dels seus pares. El MAEC no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l'USUARI i, per tant, no pot constatar-ne l'edat.

El MAEC recorda als usuaris majors d'edat que tinguin al seu càrrec menors que és responsabilitat seva exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són apropiats o no per a l'edat dels menors.
També els informa que existeixen programes informàtics que permeten filtrar i bloquejar l'accés a determinats continguts i serveis; de manera que els pares, per exemple, poden decidir quins són els continguts i serveis del portal als quals els seus fills poden accedir i quins no.

Responsabilitat

El MAEC no es fa responsable en cap cas per cap tipus de dany que poguessin ocasionar els usuaris a aquesta pàgina web, o a qualsevol altre, per l'ús il·legal o indegut d'aquesta, o dels continguts i informacions accessibles o facilitades a través d'aquesta pàgina web.

Llei i jurisdicció aplicables

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que formen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, serà la llei espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pogués sorgir amb ocasió de la visita al portal o de l'ús dels serveix que s'hi pugui oferir, el MAEC i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre i quan aquest sigui en el territori espanyol.