AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Actors

La Cooperació Espanyola és integrada per gran diversitat d’actors. Aquesta pluralitat contribueix a la peculiaritat del sistema espanyol que el diferencia de la resta de donants i el dota de més riquesa per la seva varietat i fa necessari engegar mecanismes que permetin la coordinació entre ells i la complementarietat per evitar l’atomització de les actuacions.

Un dels elements que poden contribuir a millorar l’impacte de la nostra actuació és construir relacions més sòlides i duradores entre els actors de cooperació, complementant les que s’estableixen amb els països socis i amb els organismes multilaterals i aprofitant el valor afegit de cada un d’ells per contribuir als objectius comuns” (IV Pla Director de la Cooperació Espanyola 2013-2016).

A continuació es mostra un esquema il·lustratiu del conjunt d’actors que conformen el sistema: