AVIS: El contingut d'aquest lloc web està pendent d'actualitzar-se

Actors oficials

Anomenem actors oficial a tots els organismes que fan cooperació. S'hi inclouen els ministeris, les comunitats autònomes, les entitats locals i les universitats públiques.

A la gràfica es mostra l'evolució de l'ajuda dels diferents actors en els últims quatre anys. Encara que a nivell absolut l'AOD s'ha reduït de manera significativa, proporcionalment, s'ha mantingut l'aportació dels diferents actors.

Evolució d l'AOD dels actors espanyols